mask

PRZEPROWADZANIE POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH w Radomiu i Białobrzegach

urządzenie do pomiarów elektrycznychNasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych. Pomiary elektryczne wykonuje się w celu uzyskania informacji o stanie technicznym instalacji oraz urządzeń. Pomiary należy wykonywać regularnie, ponieważ tylko w ten sposób można zagwarantować bezproblemową pracę instalacji elektrycznej. Poza tym pomiary pozwalają ocenić, czy korzystanie z instalacji i urządzeń elektrycznych nie zagraża życiu i zdrowiu użytkowników. Nasza firma przeprowadza różnego rodzaju pomiary elektryczne. Do nich zaliczają się:

 • pomiary odbiorcze,
 • pomiary okresowe.

 Wykonujemy pomiary elektryczne m.in. w Radomiu i Białobrzegach.

 

Czym są pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe?

Odbiorcze pomiary elektryczne mają na celu ocenić stan techniczny instalacji i urządzeń pod kątem ich niezawodności do bezpiecznego użytkowania. Wyniki tych badań mają decydujący wpływ na to, czy można korzystać z danego obiektu budowlanego. Pomiary odbiorcze obejmują:

 • sprawdzenie dokumentacji,
 • oględziny instalacji elektrycznej,
 • próby i pomiary parametrów,
 • sprawdzenie działania urządzeń i układu.

 

Celem pomiarów okresowych jest zweryfikowanie ich stanu technicznego po pewnym okresie użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych. W ten sposób sprawdza się, czy ich stan się nie pogorszył i czy nie wymagają one napraw. Okresowe badania elektryczne obejmują:

 • oględziny instalacji,
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • badania ciągłości przewodów ochronnych,
 • badania ochrony przy pośrednim dotyku,
 • pomiary urządzeń różnicowo-prądowych.

 

Projektanci oraz wykonawcy instalacji elektrycznych powinni kierować się jakością, niezawodnością i czytelnością całego układu. Konieczne jest więc zastosowanie dobrych materiałów, trwałych oznaczeń oraz przeprowadzanie dokładnych, okresowych przeglądów i pomiarów. Umożliwiają one wykrycie usterek oraz zapobiegają przykrym konsekwencjom uszkodzenia instalacji elektrycznej.

Sprawdzenia instalacji elektrycznej mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione, które muszą mieć świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 E lub G1 (E+D).

 

Częstotliwość przeprowadzania pomiarów elektrycznych

Norma PN-EN 60304-6-61 reguluje konieczność weryfikacji instalacji elektrycznej przed przekazaniem jej do eksploatacji. Kolejne przeglądy i pomiary uzależnione są od rodzaju użytkowanego obiektu. W przypadku budynku mieszkalnego kontrola konieczna jest raz na 5 lat. Taki przegląd wskazany jest także wtedy, kiedy wystąpią sytuacje mogące mieć wpływ na stan instalacji oraz w przypadku ingerencji osób trzecich w układ. Jeśli zostaną wykryte usterki, konieczne jest wykonanie naprawy instalacji elektrycznej.                 

Terminy okresowego sprawdzania i pomiarów elektrycznych powinny wynikać z rodzaju danej instalacji, jej wyposażenia, w jakim środowisku działa oraz jakie czynniki atmosferyczne na nią oddziaływają. W pomieszczeniach, gdzie występuje ryzyko porażenia elektrycznego lub pożaru, konieczne jest przeprowadzanie kontroli stanu instalacji co rok. Taka sama procedura dotyczy obiektów komunalnych, placów budowy oraz innych miejsc, w których używany jest sprzęt przenośny.

 

Na czym polegają pomiary elektryczne?

W budynkach mieszkalnych przeprowadza się kilka podstawowych pomiarów. Po sprawdzeniu dokładności wykonania instalacji elektrycznej stwierdza się, czy nie występują żadne widoczne uszkodzenia mechaniczne oraz sprawdza się stan przewodów i połączeń. Wszystkie informacje nanosi się w protokole. Dokładniejszej weryfikacji podlega skuteczność ochrony przewodów przed spięciami oraz działanie wyłączników różnicowo-prądowych. Przeprowadza się pomiar rezystancji izolacji. Jest to bardzo ważny etap. Pod uwagę bierze się poszczególne elementy obwodu, dzięki czemu możliwe jest zapobieganie zwarciom. Takie pomiary wykonuje się po wyłączeniu zasilania, za pomocą miernika na prąd stały przy obciążeniu prądem 1 mA.

Podczas pomiarów elektrycznych konieczne jest także badanie ciągłości przewodów ochronnych. Weryfikacji wymaga też rezystancja uziemienia. Uziemienie pozwala ograniczyć ryzyko związane z pojawieniem się niebezpiecznych napięć na odkrytych metalowych elementach, w razie awarii.

 

Odpowiedzialność za pomiary elektryczne

Regularnie przeprowadzane przeglądy instalacji elektrycznej oraz pomiary zapewniają sprawne działanie całego układu. Mogą zapobiec zarówno drobnym, jak i poważnym usterkom oraz awariom instalacji elektrycznej.

Poprawnie przeprowadzone pomiary elektryczne wiążą się z szeregiem obowiązków i odpowiedzialności. Wynikają one z przepisów ustawy o prawie budowlanym oraz o prawie o miarach. Prace kontrolno-pomiarowe muszą być wykonane przez pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia. Ta sama osoba podpisuje protokół. Nierzetelne wykonanie pomiarów i badań stanowi zagrożenie zarówno dla zdrowia i życia ludzkiego, jak i mienia. Dlatego też osoby wykonujące takie usługi muszą sobie zdawać sprawę z ogromnej odpowiedzialności.